транспортна застраховка

Транспортна застраховка за стоки и техника

При този вид застраховка, обектите на застраховането са стоки и техника, които се превозват по сухоземен транспорт, въздушен транспорт и морски транспорт. Транспортната застраховка, покрива частични или пълни загуби в резултат на непредвидени събития, като катастрофи, природни бедствия, повреди и други. Транспортната застраховка, покрива загуби или щети на товари и техника, нанесени на трето лице. Тази застраховка осигурява защита на товарите при транспортирането им в България и чужбина. Международните застрахователни клаузи са в съответствие с Общите условия за застраховка на товари. Тарифите за застраховане на товари се обосновават на характера на товара, опаковката му, транспортните средства, изискваното покритие, както и крайната дестинация. Застраховка на отговорността на превозвача или транспортна застраховка по време на превоз. Покрива отговорността на превозвача за претенции за загуба или повреда, възникнали по време на транспортирането на превозваните стоки.

Отговорност на застрахователя

Отговорността на Застрахователя обикновено започва от момента на товаренето му върху превозното средство, продължава по време на транспортиране. Включително закъснения, товарене и разтоварване на товара и приключва в момента на неговото разтоварване от превозното средство на крайната дестинация, определена в застрахователната полица. Покритието може да се разшири и до отговорността на превозвача за повреди на контейнери или камиони в резултат на пътно произшествие, пожар или природни бедствия. Периодът на застраховката може да бъде определен за един, три, шест месеца, година или на база пътуване. Много неща могат да се объркат по време на транспортирането на стоки. По известните компании за транспортни услуги като авто-транспорт.com в София често поемат транспортирането на опасни товари от обикновените превозвачи. Някои фирми смятат, че доставчикът на транспортни услуги е изцяло отговорен за щетите. Когато наемате логистична компания за превоз на вашите стоки, е важно да имате ясна представа за проблемите, с които ще се сблъскате във случай на повреда, загуба или кражба.

Правила за транспортна застраховка

Правилата на нашата компания, описват правата и задълженията между купувача и продавача на услугите за транспорт и доставка. Също така се посочва кой носи отговорност в случай на повреда или загуба на стоки при превоз на товари. Превозвачът или спедиторът носи отговорност само в случай на повреда или загуба поради доказани грешки или небрежност по време на транспортиране. Освен това съществуват ограничения за размера на отговорността на превозвачите или спедиторите и максималния размер на обезщетението, което те са длъжни да изплатят. Транспортно застрахователно покритие. Ако стойността на вашата пратка е по-висока от максималната сума, за която отговаря вашият превозвач или спедитор. Трябва да се поинтересувате как да си направите транспортна застраховка. Транспортната застраховка ви дава сигурността, че ако нещо се обърка по време на превоз, ще получите пълна компенсация на стойността въз основа на фактурата за продажби. Ако няма фактура, пазарната стойност на товара ще се използва за определяне на сумата. Естествено, транспортните разходи също ще бъдат възстановени.

Рискове при транспорт на товари

Отговорността на спедитора е да уреди на клиента застраховка за товара. Нивото на застрахователната сума зависи от няколко фактора, включително: Стойността на стоките, дестинацията и избраният начин на транспорт. Това включва стоки, които по време на превоз бъдат надраскани, ударени или измокрени. Спедиторът е отговорен за осигуряването на подходяща опаковка на пратката. Ако пратката е с повредена или неподходяща опаковка, когато превозвачът я получи, превозвачът записва този факт на товарителницата или споразумението за превоз. Ако при получаване на стоките са видимо повредени, превозвачът трябва да носи пряка отговорност във случай на сухоземен, въздушен или морски транспорт. Изгубени или откраднати стоки. Това включва загубата или кражбата на част или на цялата пратка. Във този случай е важно да се докаже, че загубата или кражбата е настъпила по време на транспортирането на стоките. Превозвачът подписва товарителницата или споразумението за превоз, когато получи пратката. Кражбата трябва да бъде доказана, например с помощта на кадри за видео наблюдение и други.

Закъснения при транспорт на товари

Късната доставка на стоки понякога може да причини финансови загуби на изпращача. Превозвачите и спедиторите почти никога не поемат отговорност за щети от този вид. Най-много от тях се изисква да възстановят направените разходи за превоз. Колко голям е рискът от повреда или загуба ? Във действителност, рискът от повреда е сравнително малък. За да потърсите отговорност на превозвача, е необходимо да подадете иск за вреда, загуба или кражба в рамките на определен период от време. За неосигурени пратки, превозвани по сухоземен, морски или въздушен транспорт, изпращачът трябва да поиска обезщетение в рамките на две години. За автомобилния транспорт съответният срок е по-кратък само с една година. Ако пратката е била застрахована, изпращачът първо трябва да потърси отговорност от превозвача и след това да се свърже със застрахователната компания, за да подаде иск. Срокът за подаване на рекламация, варира от една застрахователна полица към друга. Ако претенцията бъде одобрена, застрахователното дружество ще възстанови пълната стойност въз основа на фактурата за продажби. Застрахователното дружество от своя страна носи пълна отговорност към превозвача, който е отговорен за възстановяване на съответните разходи.

Разходи и ползи

Ако стойността на вашата пратка е по-ниска от сумата, за която е отговорен превозвачът или спедиторът, не е необходимо да я застраховате. Не забравяйте обаче, че ако имате пратка с висока стойност във всеки един момент и нещо трябва да се обърка, балансът може да се промени драстично. Ако щетите са малки, превозвачът или спедиторът наистина може да направи жест на добра воля. Не очаквайте обаче огромно изплащане. Превозвачът или спедиторът ще вземе решение въз основа на времето, необходимо за възстановяване на допълнителните разходи. Ако това ще отнеме твърде много време, те ще ви изплатят само законовия минимум. Когато решите дали транспортната застраховка е необходима за вашата пратка, важно е да имате предвид принципа, който стои зад застраховката. Застрахователните оферти покриват относително големи щети, които се срещат сравнително рядко. Ако стойността на вашата пратка надвишава сумата, за която е отговорен превозвачът или спедиторът. Или ако изпращате пратка до непознати или до по-малки дестинации, може би си струва да се обмисли сравнително ниските допълнителни разходи за транспортна застраховка.