техническа застраховка

Техническа застраховка

При тези специални условия е застраховано електронно и изчислително оборудване, както и телекомуникационно и предавателно оборудване. Медицински апарат, контролни и измервателни системи и друго електронно оборудване и носители на данни. Инсталирани и тествани и готови за работа. Преносимото електронно оборудване може да бъде допълнително застраховано, ако се транспортира или премести от помещенията, посочени в полицата. Както и носители на данни, включително записана информация и допълнителни разходи, необходими за продължаване на оперативните процедури. Техническа застраховка. Застраховката покрива също загуби, щети или разходи, произтичащи от материални щети на застрахованото оборудване, причинени от всички рискове. Които не са изключени от застрахователния договор, като: пожар, експлозия, мълния. Включително електрически удар от мълния като резултат от индукция в електро преносната мрежа, природни бедствия.

Специални условия за техническа застраховка

Кражба, взлом, умишлени действия на трети страни, небрежност, неправилно или неквалифицирано боравене с оборудване. Експлоатационни грешки, дефекти в инсталацията или материали и други. При тези специални условия се покриват имуществени вреди в резултат на повреда на машини и машини в собствеността или попечителството на застрахования. Специалните условия са разработени, за да осигурят необходимото застрахователно покритие срещу риска от повреда. В инсталацията и машините в производствения процес. Застраховката се предоставя на база всички рискове, за да покрие всяка непредвидена загуба или повреда на застрахованото растение или машини. Произтичаща от каквато и да е причина, която не е изрично изключена при специалните условия, като: дефектен материал или отливане. Дефектен дизайн, грешки допуснати в хода на бизнес дейности или грешки при монтажа на машини, лоша изработка.

Материална загуба или повреда на стоки

Липса на квалификация, небрежност, липса на вода в котлите, експлозия, унищожаване в резултат на центробежни сили, късо съединение. Реални експедиционни разходи, щети върху собственото имущество, във съседство със застрахованото имущество и други. При настоящите специални условия покрива материална загуба или повреда на стоки. Изискващи съхранение при специална температура срещу всяко внезапно и не контролирано повишаване на температурата в хладилни камери. Причинено от всяко внезапно непредвидено и случайно събитие, с изключение на изрично изключените при настоящите специални условия. Освен това се покриват някои специфични рискове, като внезапно и не контролирано изтичане на топло носител. Аварийно прекъсване на електрическото захранване на централната електро захранваща мрежа, повреда в локалната електрическа инсталация. Специалните условия на застраховката за прекъсване на бизнеса, са разширение на застрахователното покритие по застраховки защитена собственост и промишлени пожари.

Земеделска застраховка

Срещу финансови загуби, възникнали в резултат на прекъсване или повреди в обичайната стопанска дейност в резултат на настъпване на застрахователни събития. Които са обхванати от първоначалната застрахователна полица, която защитава имуществото на застрахования. Застраховката покрива само загуба на брутна печалба в резултат на намаляване на оборота и увеличени бизнес разходи. Застрахователните покрития многогодишни растения на площ над 5 декара в периода на засаждане и отглеждане до влизане в плодородие. Както и в периода на събиране като дълготрайни активи. Застраховката покрива загуби в резултат на пожар и експлозия, буря, ураган, вихрушка, торнадо. Градушка, гръм, проливен дъжд, наводнение, ерозия и свлачище, замръзване и подземен студ. Застраховката на реколтата, земеделска култура обхваща всички видове растения, отглеждани за производствени цели. Покрити са щети, причинени от следните рискове: градушка, буря, проливен дъжд, пожар, замръзване, гниене и разширение за зимната пшеница.

Техническа застраховка

Застраховката на реколтата, земеделска култура обхваща всички видове растения, отглеждани за производствени цели. Покрити са щети, причинени от следните рискове: градушка, буря, проливен дъжд, пожар, замръзване, гниене и разширение за зимната пшеница. Застрахователните покрития за говеда над 3 месеца, еднокопитни видове от 6 месеца до 15 години, овце и кози над 3 месеца. Свине за разплодни цели над 6 месеца, свине и свине с тегло над 20 килограма, отгледани за угояване. Домашни птици като пилета и бройлери, отглеждани при интензивни условия, пчелни кошери, риба, развъждана във водоеми за интензивно отглеждане на риба. Фазани, яребици, пъдпъдъци и друга дивеч, развъждана във стопанства за дивеч. При специални условия застраховката ще обхване кучета, чистокръвни и расови коне, зайци, патици и гъски за производство на черен дроб, екзотични животни.