морска застраховка

Морска застраховка за товари

Морска застраховка обхваща всички морски и речни плавателни съдове. Които са собственост на физически и юридически лица срещу пълна загуба или частично увреждане на морския кораб. Сблъскване на отговорност, обща средна стойност, загуба на товари и загуба на плащания. Освен горното, специално разработен продукт осигурява допълнително покритие за малки кораби и водни кораби. Съгласно обществената отговорност във връзка със собствеността и използването на морските плавателни съдове застрахователните компании осигуряват. Застрахователна защита на физически или юридически лица срещу загуби или разходи, които те са задължени да платят. В резултат на материални или не имуществени вреди във връзка със собствеността или използването на кораби. Застрахователната сума се договаря между застрахователните компании и клиента. В съответствие с действителната стойност на кораба към датата на подписване на застрахователния договор.

Авиационна застраховка

Предмет на тази застраховка са самолети, хеликоптери и други въздухоплавателни средства. Които са застраховани срещу пълна загуба или частични щети. Застраховката обхваща всички рискове, които могат да възникнат при излитане. Кацане или управление на въздухоплавателното средство. Покритието, предоставено от застрахователните компании, може да бъде разширено чрез застраховка срещу рискове от война. Стачки, граждански размирици, политически рискове, като конфискация, отвличане и така нататък. Освен самолети и хеликоптери застрахователните компании осигуряват покритие и на планери, делта планери и други въздушни устройства. Застраховката обезщетява собствениците и операторите. Застраховката обезщетява собствениците и операторите на летищни комплекси срещу материални или нематериални щети. Които са възникнали на територията на летището или на борда на въздухоплавателно средство. На което те предоставят услуги за обществено хранене. Застрахователните компании предоставят качествени услуги и първокласна презастрахователна защита. Разсрочено плащане на дължимите застрахователни премии. Директно изплащане на застрахователно обезщетение от презастрахователите по банкова сметка, която е посочена от клиента. Издаване на сертификати в рамките на 8 работни часа. Подновяване на застраховката – след получаване на поръчката на клиента застраховката се подновява в рамките на 24 часа, ако е налична необходимата информация.

Морска застраховка на финансови рискове

Застрахователните покрития на търговски банки, които отпускат кредити на физически или юридически лица. Срещу риска от неплащане или несъстоятелност на длъжника. Обект на застраховка могат да бъдат портфейли от хомогенни кредити с подобни рискове и единични кредити с висока стойност и индивидуален риск. Групата на кредитните застраховки включва застраховката за търговски кредити. Той покрива риска за търговеца по смисъла на Търговския закон, за прекратяване на плащания. Несъстоятелност и последващ фалит на техните договарящи страни. Обезщетението е равно на размера на дължимата сума след приспадане на договореното приспадане. Застраховката е валидна само за територията на Република България. Застрахователните покрития за всякакви плащания на лизинго получателя към лизинго дателя по договори за лизинг на моторни превозни средства, недвижими имоти или уреди. Застраховката се сключва от търговски дружества, чиято основна дейност е предоставянето на лизинг. Обезщетението се изплаща след представяне на необходимите документи и в случаите. Когато владението на наетия имот не може да бъде възстановено на лизинго получателя.

Гаранционна застраховка

Застрахователните покрития, риск от активиране на всяка банкова гаранция. Издадена от българска търговска банка в полза на бенефициент, който е българско юридическо лице или институция. Застраховката на банкови гаранции в полза на Асоциацията на българските предприятия за международен автомобилен транспорт. И пътищата за достъп до режима на ТИР на българските превозвачи попада в този клас застраховки. Друг специфичен вид е застраховката на гаранции за участие в тръжни процедури, за авансови плащания и добро изпълнение. Които се издават на български строителни фирми. Застрахователните покрития с различни финансови загуби в резултат на неизпълнение по различни договори с финансов компонент. Застрахованият е българско юридическо лице, което е сключило договор за финансово възнаграждение с друго българско юридическо лице. Неизпълнението на финансовия компонент подлежи на обезщетение в съответствие с разпоредбите на застрахователния договор.