застраховка при пътуване

Застраховка при пътуване в чужбина

Предмет на застраховката. Групова или индивидуална застраховка при пътуване може да бъде издадена на български и чуждестранни граждани за времето на тяхното пътуване или пребиваване извън територията на Република България. Териториална валидност. Застраховката е валидна в цял свят с изключение на Република България и страната на пребиваване или гражданство на застрахования. Застрахователните компании носят отговорност за живота, здравето и работоспособността на осигурените лица. И покрива риска от злополука или остро заболяване или в случай на загуба на багаж или ако се изисква правна защита по време на пътуването. Покрити разходи. Застраховката покрива разходите за медицински преглед, тестове и хоспитализация, както и за транспорт от мястото на злополуката до най-близката болница. Както и разходите за лекарства във случай на извън болнично лечение и за репатриране. Пътната помощ в чужбина предоставя 24-часови услуги за помощ на български език. И гарантира пълно изплащане на направените разходи в рамките на договорения лимит на отговорност, без приспадане на застрахованите лица.

Застрахователни рискове и застраховка при пътуване

Цената на застраховката зависи от извършеното застрахователно покритие, застрахователните рискове, периода на застраховката и местоназначението. Застрахователната сума варира от 5 000 до 50 000 евро. Застраховката е валидна само за територията на Република България. Покрити рискове. Следните рискове са покрити от застраховката: медицински разходи в резултат на злополука или остро заболяване. Репатриране в резултат на злополука или остро заболяване. Спешна стоматологична помощ, смърт в резултат на злополука. Застрахователната сума на лице възлиза на 60 000 лева и се определя съгласно Наредбата за общите условия. Минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителна медицинска застраховка. За чужденци при краткосрочен или дългосрочен престой в Република България или транзитно преминаване през страната. Застрахователните компании възстановяват изцяло разходите, действително направени в рамките на договорения лимит на отговорност, без да прилага приспадане.

Медицинската застраховка

Медицинската застраховка на чуждестранните посетители в България предоставя помощ за територията на Република България. На осигурените лица се предлага надеждна застрахователна защита. Чрез помощното покритие чрез денонощни услуги на спешен център и безплатна гореща линия. При настъпване на застрахователно събитие медицинските услуги се предоставят на застрахованите безплатно в медицински центрове и болници във всички морски и планински курорти. Както и във всички големи градове в страната. Предмет на застраховката. Застраховката за анулиране на пътуване се сключва доброволно. Тя е предназначен за лица, които планират туристическо или бизнес пътуване на територията на страната или в чужбина. Застраховката покрива риска от отмяна на пътуване в резултат на някакви медицински или не медицински причини. Които са извън контрола на застрахования и са непредвидими към момента на подписване на застраховката. Застрахователните компании възстановяват предварително направените от застрахования разходи за закупуване на самолетни билети. За хотелски резервации и всякакви други разходи за туристически и бизнес услуги, които не се възстановяват в случай на отмяна на пътуване.

Застрахователна сума и застрахователна премия

Следните рискове са обхванати от застраховката: смърт в резултат на злополука на лица над 14 години. Разходи за анулиране на пътуване, разходи за ограничено или прекъснато пътуване. Разходи за удължаване на пътуването, разходи за закъснение. Задължително е да сключите застраховката в рамките на 5 дни след подписване на договора за пътуване. Закупен е самолетен билет или направена резервация, но не по-малко от 10 дни преди датата на отпътуване. И само във случай на плащане било то предварително или пълно е засегнато. Застрахователната премия зависи от застрахователната сума и периода от датата на застраховката до края на пътуването. Застрахователната сума е определена в българска валута и се основава на сумата, платена за индивидуално или групово пътуване, самолетни билети или хотелска резервация. Застраховката се сключва доброволно за индивидуални или групови пътувания. Тя обхваща български и чуждестранни граждани на възраст до 69 години, които извършват пътувания като туристи. За почивка или участват в спортни и тренировъчни мероприятия на територията на Република България, по време на които може да възникне злополука или заболяване.

Туристическа застраховка и застраховка при пътуване

Застраховани по груповите или индивидуалните застрахователни полици са българските граждани по време на пътуванията си или престоя на територията на Република България. Застраховката се издава на лица на възраст до 69 години или на цели семейства. Туристически сдружения за организирани екскурзии и на деца. Които посещават „бели“, „зелени“ или „сини“ училища, отсядат в детски лагери или ходят на екскурзии. При настъпване на застрахователно събитие на пострадалата страна се изплащат направените разходи за медицинско лечение. Освен обезщетението, изплатено за претърпени вреди. Туристическата застраховка осигурява помощ за територията на Република България. Която осигурява надеждна застрахователна защита чрез денонощен спешен център и безплатна 24-часова гореща линия. В случай на застрахователно събитие се осигуряват безплатни медицински услуги на осигурените в медицински центрове и болници. Във всички морски и планински курорти, както и във всички големи градове във страната.