гражданска отговорност

Застраховка Гражданска отговорност

Всеки собственик на моторно превозно средство е длъжен да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобила. Ако е регистриран в Република България и не е деклариран като спрян от движение. Застраховката Гражданска отговорност обхваща отговорността на застрахованите физически и юридически лица. За имуществени щети и телесни повреди, причинени на трети лица в резултат на собствеността. Или използването на моторни превозни средства. За които застрахованите лица носят отговорност. Съгласно българското законодателство или законодателството в страната на произшествието. Период на застраховка. Задължителната застраховка за автомобили се издава за период от 1 година. Сключването на застраховката за по-кратък период, но не по-малко от 30 тридесет дни, се допуска само във случаите когато. Застраховка на моторни превозни средства, които имат временна или транзитна регистрация съгласно действащото българско законодателство. Сключване на застраховка от фирми, занимаващи се с внос и продажба на моторни превозни средства.

Застраховка за по-кратък период

Застраховка на моторни превозни средства, движещи се с ниска скорост. Застраховка на самоходни превозни средства и строителна техника. Застраховката е валидна за териториите на страните членки на Европейския съюз. Страните членки на ЕИП, Швейцария, Андора и Сърбия. Застрахователни суми. Във случай на произшествия на територията на Република България задължителния минимум застрахователните суми. Считано от 11 -ти юни 2012 година за всяко събитие са, както следва. За материални и не имуществени вреди, причинени от телесна повреда или смърт. 2 000 000 лева, на пострадал човек за всяко едно събитие. 10 000 000 лева за две и повече пострадали лица при всяко едно събитие. За имуществени щети – 2 000 000 лева за всяко едно събитие. Във случай на настъпване на територията на държава-членка на ЕИП. Застрахователното покритие на Гражданска отговорност за автомобили, предоставено във всяка държава-членка. Е в съответствие с нейното законодателство, или в съответствие със закона. Действащ на територията на обичайното местопребиваване на моторното превозно средство, ако това покритие е по-високо.

Валидност на застраховката

Дължимата застрахователна премия се определя на базата на следните обективни и субективни рискови фактори. Тип на моторно превозно средство, обем на двигателя, общо тегло. Брой места на автомобила и специфични характеристики на моторното превозно средство. Регистрационен номер и постоянен адрес на собственик и начин на плащане на застрахователната премия. Застраховката за автомобилна отговорност е финансова защита за водач, който докато управлява превозно средство. Вреди на някой друг или на тяхната собственост. Застраховката за автомобилна отговорност покрива само наранявания или щети на трети лица и имуществото им. А не на водача или на собствеността на водача. Двата компонента на застраховката „Гражданска отговорност“ са отговорност за телесна повреда и имуществена вреда. Застраховката за автомобилна отговорност няма приспадане. Обяснена застраховка „Гражданска отговорност“. Отговорността за телесна повреда на полица за застраховка „Гражданска отговорност“ покрива виновния шофьор. Така че те нямат собствени разходи за спешни и текущи медицински разходи на други лица, загуба на доходи и погребални разходи.

Какво е застраховка „Гражданска отговорност“?

Той също така помага за покриване на правните такси на притежателя на полицата, когато злополуката води до съдебно дело. Отговорността за имуществени щети помага за покриване на разходите. Като например ремонт на жилище или търговско заведение. Повредено от катастрофа на превозно средство и ремонт на превозните средства на други водачи, участвали в произшествието. Застраховката за Гражданска отговорност има две граници за всеки от тези компоненти. Един е за човек, а друг е за инцидент. Застраховката Гражданска отговорност се изисква от държавното законодателство, но всяка държава определя свои минимални стандарти. Във всяка държава шофьорите могат да закупят застраховка Гражданска отговорност. За по-голяма отговорност от изискваните от държавата минимуми. Тъй като медицинските сметки могат да бъдат много по-скъпи. Ако пътувате с автомобила в друга държава, трябва да имате удостоверение за годишни технически прегледи в София от фирмите за ГТП.

Цялостно покритие на застраховката

За защита от повреда на самото превозно средство от причини, вариращи от злополуки до бури и урагани. Собствениците на автомобили могат да закупят и цялостна застраховка и застраховка срещу катастрофи. Цялостната застраховка помага да се плати за подмяна или ремонт на автомобила ви. Ако той е откраднат или повреден при инцидент, който не е катастрофирал. Изчерпателната Гражданска отговорност обикновено покрива щети от пожар, вандализъм или падащи предмети като дърво или градушка. Застраховката срещу сблъсък междувременно помага да платите за поправка или замяна на вашия автомобил. Ако е повреден при произшествие с друго превозно средство или предмет, например ограда или дърво. Тези два вида застраховки са задължителни за превозни средства. Ако превозното средство е финансирано, заемодателят може да изисква това допълнително покритие. Кредиторът иска да защити пълната стойност на автомобила, тъй като служи като обезпечение за заема.