автокаско

Застраховка Автокаско

Автокаско е доброволна застраховка. Тя обхваща моторното превозно средство срещу различни рискове като пожар. Природни бедствия, кражба на моторното превозно средство или инсталираното в него оборудване. Повреда в резултат на сблъсък с друго превозно средство или предмет на пътя. Застрахователното дружество обезщетява пълна загуба или частична повреда на застрахованото моторно превозно средство, причинена от рискове. Групирани в следните клаузи: Клауза “М” – Минимално каско. Съгласно тази клауза се покриват всички щети на застрахованото моторно превозно средство, ако са причинени от следните рискове. Пожар или експлозия, възникващи при спиране на превозното средство и двигателят не работи. В резултат на техническа повреда или случайно събитие. Природни бедствия – буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд. Гръм или мълния, въздействие върху моторното превозно средство от предмети. Задвижвани от буря и ураган, морски вълни, свлачище, естествени потоци от лед или сняг.

Клауза – Частично автокаско

Съгласно тази клауза се покриват всички щети на застрахованото моторно превозно средство, ако са причинени от следните рискове. Всички рискове, посочени в клауза “М”. Пожар или експлозия, възникваща по време на движение на моторното превозно средство или докато превозното средство е спряно, но двигателят е стартиран и работи. Повреда в резултат на сблъсък на моторни превозни средства или удар от други движими или неподвижни предмети, хора или животни. Пътни блокове, като маса от земни маси и скали и подобни, влошаване целостта на пътната настилка, паднали дървета и клони. Обекти, падащи от сгради и самолети. Злонамерени действия на трети страни, представляващи механично, химическо или друго въздействие върху застрахованото моторно превозно средство. Пълна загуба или частична повреда на застрахованото моторно превозно средство. Причинено от друго моторно превозно средство, всяко физическо лице. Животно или предмет, докато застрахованото превозно средство е било в зона за паркиране.

Клауза „К” – Кражба

Съгласно тази клауза застрахователят покрива. Кражба и грабеж на моторното превозно средство. Незаконно лишаване на цялото моторно превозно средство с цел употреба. Повреда на откраднато моторно превозно средство, което е намерено и върнато на собственика. Кражба на фабрично инсталирани аудио устройства, включително и аудио, видео или навигационно оборудване. Клауза „P“ – Пълно автокаско. Съгласно тази клауза Застрахователят осигурява покритие срещу загуби или частично увреждане на моторното превозно средство. Причинено от всички рискове, посочени в клаузи „М” „Tch“ и „K“. Клауза “A” – Кражба на аудио устройства. Съгласно тази клауза взлом и злонамерени действия на трети страни за допълнително инсталирани и постоянно фиксирани аудио устройства. Включително аудио, видео или навигационното оборудване се покрива срещу заплащане на допълнителна премия. Покритието под тази клауза се прилага само в комбинация с клауза „P“.

Пътна помощ в чужбина

Осигурява се безплатна пътна помощ на Casco в чужбина за всички моторни превозни средства до 9 места, включително. Седалката на водача и общо тегло до 3,5 тона с българска регистрация, които са застраховани по застраховка Каско. Автокаско за пътна помощ в чужбина автоматично се включва в застраховката за каско. Пътен ремонт или аварийно изтегляне. Злополука или повреда – 250 евро. Теглене във случай на заключен или изгубен ключ. Механична повреда – 250 евро. Доставка на гориво, като не са включени разходите за гориво. Механична повреда – 250 евро. Теглене поради зареждане с неподходящо гориво. Механична повреда – 250 евро. Заместило превозно средство, като автомобил под наем, категория А или В. Ако обездвижването на превозното средство е повече от 8 часа. И превозното средство не може да бъде ремонтирано в рамките на следващите 48 часа. Злополука. Максимума е 72 часа. Репатриране на застрахован автомобил. Злополука или повреда – 1 500 евро.

Валидност на застраховката

Застраховката е валидна за територията на страните членки на Европейския съюз. Европейското икономическо пространство и Швейцарската конфедерация. Застрахователното покритие на рисковете по клаузи „М” и „Tch” е валидно за територията на държави извън посочените по-горе. Които са членове на международното споразумение за зелена карта. Договорената застрахователна сума не трябва да надвишава реалната стойност на моторното превозно средство. Към датата на подписване на застраховката и се определя от застрахователната компания. Въз основа на предоставената информация за модела и марката на моторното превозно средство. Година на производство и други технически параметри. Премиум застраховка. Застрахователната премия зависи от застрахователната сума, вида на превозното средство и неговата възраст. Изчислява се като процент от застрахователната сума според тарифите, които са в сила към момента на подписване на полицата. Премията се изплаща в брой или по банков път, като еднократно плащане или до четири равни вноски в зависимост от желанието на клиента.

Специални изисквания

Алармена система с дистанционно управление, светлинна и звукова сигнализация е необходима за всички леки автомобили. И тежкотоварни автомобили с общо тегло до 3,5 тона, които са обхванати в клауза P. Пълно автокаско и клауза К – кражба. Наличието на имобилайзер не трябва да обезсили задължението за наличие на алармена система. Задължителна проверка на моторното превозно средство и правене на снимка се изисква от застрахователната компания при подписване на застрахователния договор. Забележка ! Застраховката влиза в сила след изплащане на застрахователната премия или първата вноска. Ако е уговорено плащане на вноски и при условие че са изпълнени изискванията за проверка и правене на снимка. За определени марки и модели на моторни превозни средства се изисква допълнително инсталирано устройство. За защита като GPS който е одобрен от застрахователната компания.

Застрахователно събитие

При настъпване на застрахователно събитие, покрито при условията на застраховката на автокаско, застрахованият е длъжен. Незабавно да уведоми компетентните държавни органи и да изисква издаването на съответните документи, удостоверяващи събитието. Застрахованото лице трябва незабавно да уведоми застрахователя в рамките на 2 часа. И да уведоми писмено в най-близкия офис на застрахователя в рамките на 24 часа. Да уведомите писмено в най-близкия офис на застрахователя в рамките на 7 дни след узнаване за други застрахователни събития. Застрахования трябва да представи моторното превозно средство за проверка и описание на повреди. Проверката на щетите се извършва в офиса на застрахователното дружество или на посочен от застрахования адрес. Ако превозното средство не може да се движи. Застрахования трябва да представи документите, изисквани от застрахователя в доказателство за настъпването и да определите размера на щетите.

Застрахователно обезщетение

Моторното превозно средство може да бъде ремонтирано в оторизиран сервиз, ако таксата за премията е не по-малка от 475 лева. За автомобили, джипове и тежки превозни средства с тегло до 3,5 тона и туристически ремаркета. За тежки превозни средства с тегло над 3,5 тона, за автобуси и специализирани моторни превозни средства. За да се разреши ремонтът им в оторизиран сервиз, трябва да се заплати минимална премия от 650 лева. Автомобилите от 4 до 8 години, могат да бъдат ремонтирани в официален сервиз. Ако при сключване на застраховката се начислява 30 % увеличение върху основната премия. Автомобилите над 12 до 15 години включително и застрахователна сума над 8 000 лева, могат да бъдат ремонтирани в официален сервизен център. Ако при сключване на застраховката се начислява 10 % увеличение върху основната премия. Застрахователното обезщетение се изплаща в брой или по банков път в рамките на 15 дни след представяне на всички документи. Изисквани от застрахователната компания за удостоверяване на настъпване на застрахователното събитие и размера на обезщетението.