Пътна помощ с паяк

Преместване на автомобили с пътна помощ с паяк Нашата служба за пътна помощ е цялостна програма за помощ. Която е създадена да гарантира максимално спокойствие на всички собственици на моторни превозни средства, когато най-много се нуждаят от това. Собствениците на моторни превозни средства могат да използват услугата за пътна помощ с паяк, когато автомобилът им е извън действие, поради някоя от изброените тук причини. Повреда в ходовата част на автомобила, злополука, частична или опит за кражба, пробита гума, автомобилът е свършил горивото, акумулаторът е паднал, загуба или счупване на ключове, възстановяване след кражба. Клиентът може да поиска пътна помощ паяк…

Прочети

Обезщетение при ПТП

Обезщетение при пътно транспортни произшествия Ако сте претърпели нараняване при автомобилна катастрофа, която очевидно е по вина на другата страна. Имате право да подадете искане за обезщетение при птп за автомобилна катастрофа. Или претенция за автомобилна катастрофа. Независимо дали сте шофирали автомобила, или сте участник в автомобилна катастрофа, пешеходец или сте бил ударен от автомобила. Вие имате право да бъдете обезщетени за всичките си медицински разходи, загубен доход. Загубен потенциален бъдещ доход и други свързани разходи, които са пряко свързани с автомобилната катастрофа. Какво трябва да направя след автомобилна катастрофа? Ако сте претърпели пътно транспортно произшествие, Вие имате право да…

Прочети

Правна помощ при ПТП

Правна помощ при катастрофи и аварии Автомобилните катастрофи са плашещи събития, които внасят голям смут във живота на хората. Възможно е някой да бъде тежко ранен или автомобилът ви да е повреден напълно. Едно от най-отдалечените неща в ума ви може да е намирането на адвокат за правна помощ при птп. Адвоката може да ви помогне да възстановите парите си за вашето повредено или унищожено превозно средство. За медицински разходи и може би за търсене на юрисконсултация. Колкото по-рано разговаряте с юридически специалист, толкова по-голяма е вероятността да защитите правата и имуществото си. Този раздел ви помага да намерите здравни…

Прочети

Здравно осигуряване

Какво означава здравно осигуряване Здравето на хората е решението за здравно осигуряване, което предлага широка гама от здравни планове. Които да отговарят на нуждите на вашето семейство или на вашите служители. Като осигуряват по-лесен достъп до реномирани медицински заведения и висококвалифицирани медицински специалисти в цялата страна. Груповите и индивидуалните здравни планове гарантират цялостна и качествена медицинска помощ. Бързи и адекватни решения на здравословни проблеми, спокойствие и здравна сигурност за вашия персонал. При сключена застраховката здравно осигуряване, Вие получавате. Медицински тестове за откриване на здравословен статус. Здравни услуги за извън болнична помощ. Първични и вторични консултации от свободно избран лекар, прегледи…

Прочети

Транспортна застраховка

Транспортна застраховка за стоки и техника При този вид застраховка, обектите на застраховането са стоки и техника, които се превозват по сухоземен транспорт, въздушен транспорт и морски транспорт. Транспортната застраховка, покрива частични или пълни загуби в резултат на непредвидени събития, като катастрофи, природни бедствия, повреди и други. Транспортната застраховка, покрива загуби или щети на товари и техника, нанесени на трето лице. Тази застраховка осигурява защита на товарите при транспортирането им в България и чужбина. Международните застрахователни клаузи са в съответствие с Общите условия за застраховка на товари. Тарифите за застраховане на товари се обосновават на характера на товара, опаковката му,…

Прочети

Животозастраховане

Какво е живото застраховане ? Живото застраховането е договор между застраховател и притежател на полица. В който застрахователят гарантира изплащане на обезщетение за смърт на посочените бенефициери при смъртта на застрахования. Застрахователната компания обезщетява роднините на застрахования, във случай че настъпи смърт, но само при редовно плащане на вноските от застрахования. Целите на живото застраховането е да се осигури финансова помощ на наследниците след смъртта на осигуреното лице. От съществено значение е да кандидатствате за анализиране на здравословното ви състояние. За да определят стандарта ви на живот, преди да закупите полица за животозастраховане. Агентите или брокерите на живото застраховане играят…

Прочети

Автозастраховане

Застраховка на автомобили Макар че повечето хора знаят дали имат отговорност, сблъсък или всеобхватно покритие. Малко хора обръщат много внимание на застрахователното си покритие, докато не претърпят злополука. Основните типове покритие. Защитата на вашите активи и вашето здраве са две от основните предимства на автомобилната застраховка. Автозастраховане. Основните видове покритие на автомобилното застраховане са следните: Застраховка „Отговорност“: Това покритие плаща за лични наранявания и свързани със смърт искове на трети страни. Както и за всякакви щети върху имущество на друго лице, възникнали в резултат на автомобилна катастрофа. Покриването на отговорността се изисква във всички държави, освен в няколко. Застраховка срещу…

Прочети

Техническа застраховка

Техническа застраховка При тези специални условия е застраховано електронно и изчислително оборудване, както и телекомуникационно и предавателно оборудване. Медицински апарат, контролни и измервателни системи и друго електронно оборудване и носители на данни. Инсталирани и тествани и готови за работа. Преносимото електронно оборудване може да бъде допълнително застраховано, ако се транспортира или премести от помещенията, посочени в полицата. Както и носители на данни, включително записана информация и допълнителни разходи, необходими за продължаване на оперативните процедури. Техническа застраховка. Застраховката покрива също загуби, щети или разходи, произтичащи от материални щети на застрахованото оборудване, причинени от всички рискове. Които не са изключени от застрахователния…

Прочети

Застраховка при пътуване

Застраховка при пътуване в чужбина Предмет на застраховката. Групова или индивидуална застраховка при пътуване може да бъде издадена на български и чуждестранни граждани за времето на тяхното пътуване или пребиваване извън територията на Република България. Териториална валидност. Застраховката е валидна в цял свят с изключение на Република България и страната на пребиваване или гражданство на застрахования. Застрахователните компании носят отговорност за живота, здравето и работоспособността на осигурените лица. И покрива риска от злополука или остро заболяване или в случай на загуба на багаж или ако се изисква правна защита по време на пътуването. Покрити разходи. Застраховката покрива разходите за медицински…

Прочети

Морска застраховка

Морска застраховка за товари Морска застраховка обхваща всички морски и речни плавателни съдове. Които са собственост на физически и юридически лица срещу пълна загуба или частично увреждане на морския кораб. Сблъскване на отговорност, обща средна стойност, загуба на товари и загуба на плащания. Освен горното, специално разработен продукт осигурява допълнително покритие за малки кораби и водни кораби. Съгласно обществената отговорност във връзка със собствеността и използването на морските плавателни съдове застрахователните компании осигуряват. Застрахователна защита на физически или юридически лица срещу загуби или разходи, които те са задължени да платят. В резултат на материални или не имуществени вреди във връзка…

Прочети